اعضای مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک 

رشته

رتبه علمی

سوابق علمی 

1

دکتر حامد حقی امین جان

دکتری تخصصی

سم شناسی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hamed_HaghiAminjan

 

2

دکتر فرزانه فتحی

 

دکتری تخصصی

علوم دارویی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Fathi

 

3

دکتر معصومه دادخواه

 

دکتری تخصصی

فیزیولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Dadkhah

 

4

 

دکتر کاظم نجاتی

 

دکتری تخصصی

بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Kazem_Nejati