اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۷۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

سمت در شورا/کمیته

1

دکتر شهاب بهلولی

استاد

فارماکولوژی

عضو شورا

2

دکتر حمداله پناهپور

استاد

فیزیولوژی

رئیس شورا

3

دکتر محسن ارزنلو

استاد

باکتری شناسی

عضو شورا 

4

دکتر اسماعیل فرزانه

استاد

فارماکولوژی

عضو شورا

5

دکتر کیوان امیر شاهرخی

دانشیار

فارماکولوژی

عضو شورا

6

دکتر نیما رزاقی

دانشیار

شیمی دارویی

عضو شورا

7

دکتر علی نعمت اله راده

دانشیار

مهندسی شیمی

عضو شورا

8

دکتر ساقی سپهری

استادیار

شیمی دارویی

عضو شورا

9

دکتر حکیمه سعادتی

استادیار

فیزیولوژی

عضو شورا

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹