محققین و کارشناسان مرکز

تعداد بازدید:۱۸۱۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک 

رشته

رتبه علمی

سوابق علمی 

1

دکتر حامد حقی امین جان

دکتری تخصصی

سم شناسی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Hamed_HaghiAminjan

2

دکتر فرزانه فتحی

دکتری تخصصی

علوم دارویی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Farzaneh_Fathi

3

دکتر معصومه دادخواه

دکتری تخصصی

فیزیولوژی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Dadkhah

4

دکتر کاظم نجاتی

دکتری تخصصی

بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

https://isid.research.ac.ir/Kazem_Nejati

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹